Πολιτική Απορρήτου

Στην BARBADELI ενδιαφερόμαστε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί και διαφανείς σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας τους. Για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου στην οποία εξηγούμε πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 4624/2019), καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Υπεύθυνη Επεξεργασίας
Η ελληνική ατομική εταιρεία «Καλαθάς Αθ. Δημήτριος», (στο εξής «BARBADELI») είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ΚΑΛΑΘΑΣ ΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διεύθυνση: Νικ. Φωκά 9
Σέρρες, 62123, Ελλάδα
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 155749052000
Α.Φ.Μ.: 133718802
Τηλ. : +30 2321600827, κ. Καλαθάς Δημήτρης
e-mail επικοινωνίας για θέματα προσωπικών δεδομένων: info@barbadeli.gr

Πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;
Εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται στην παρούσα, τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Τα δικαιώματά σας

Δικαίωμα πρόσβασης:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που βρίσκονται στην κατοχή μας ανά πάσα στιγμή. Προς το σκοπό αυτό μπορείτε να μας αποστείλετε e-mail στο info@barbadeli.gr
Δικαίωμα στην φορητότητα:
Στις περιπτώσεις που η BARBADELI επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα με αυτοματοποιημένα μέσα στηριζόμενη στη συγκατάθεσή σας ή βάσει σύμβασης, έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτο πρόσωπο. Το ανωτέρω δικαίωμα αφορά μόνο προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει εσείς σε εμάς. Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο info@barbadeli.gr

Δικαίωμα διόρθωσης:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι ανακριβή ή τη συμπλήρωσή τους αν είναι ελλειπή.
Αν διατηρείτε λογαριασμό στην BARBADELI, μπορείτε να τροποποιήσετε μέσω αυτού τα δεδομένα σας. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε e-mail στο info@barbadeli.gr

Δικαίωμα διαγραφής:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή τη διαγραφή των προσωπικών σας
δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται η BARBADELI ιδίως όταν:

 • Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για
  τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία
 • Η επεξεργασία των δεδομένων σας στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας και ανακαλείτε τη
  συγκατάθεση αυτή
 • Τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα

Το ανωτέρω δικαίωμα δεν υφίσταται ιδίως όταν:

 • Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων
 • Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης της BARBADELI που επιβάλλει την επεξεργασία. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για την ικανοποίηση ή μη του αιτήματός σας και σε περίπτωση μη ικανοποίησης, για τους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτή. Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο info@barbadeli.gr

Δικαίωμα εναντίωσης:
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που στηρίζεται σε έννομο συμφέρον της BARBADELI. Στην περίπτωση αυτή θα σταματήσουμε να
επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε ότι
έχουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των
δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών
αξιώσεων. Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε e-mail
στο info@barbadeli.gr

Δικαίωμα εναντίωσης στην απευθείας εμπορική προώθηση: 
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.
Μπορείτε να δηλώσετε τη σχετική επιθυμία σας με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Ακολουθώντας τις οδηγίες που συνοδεύουν κάθε e-mail με προωθητικό περιεχόμενο
 • Αποστέλλοντας e-mail στο info@barbadeli.gr

Δικαίωμα περιορισμού: 
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας
δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων και μέχρι η BARBADELI να επαληθεύσει την ακρίβεια αυτών.
 • Όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή τους ζητώντας αντ’ αυτής τον περιορισμό της χρήσης τους.
 • Όταν η BARBADELI δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά σας είναι απαραίτητα για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων
 • Όταν αντιτάσσετε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την BARBADELI που στηρίζεται σε έννομο συμφέρον της τελευταίας και μέχρι να επαληθευθεί ή ύπαρξη οι μη νόμιμων λόγων της BARBADELI που υπερισχύουν των ελευθεριών ή δικαιωμάτων σας.
  Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο  info@barbadeli.gr

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή:  
Αν θεωρείτε ότι η BARBADELI επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με εσφαλμένο τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@barbadeli.gr  ή τηλεφωνικά στο +30 2321600827. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή στην τυχόν άλλη αρμόδια εποπτική αρχή.

Τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου μας:
Μπορεί να χρειαστεί να τροποποιήσουμε την Πολιτική Απορρήτου μας. Η τελευταία έκδοση
της Πολιτικής Απορρήτου είναι πάντα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριζόμαστε τις διαδικτυακές αγορές σας στην BARBADELI, προβαίνοντας σε επεξεργασία των παραγγελιών σας και των επιστροφών μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών μας και αποστέλλοντάς σας ειδοποιήσεις σχετικά με την παράδοση των αντικειμένων σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν, για να επιβεβαιωθεί ότι έχετε συμπληρώσει την προβλεπόμενη από το νόμο ηλικία ώστε να είναι έγκυρη η εκ μέρους σας ανάληψη νομικών δεσμεύσεων και για να επιβεβαιωθεί η διεύθυνσή σας από εξωτερικούς συνεργάτες.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
Επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν:

 • στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail και τηλέφωνο, φύλο (εφόσον επιλέξετε να καταχωρήσετε αυτήν την πληροφορία) και ημερομηνία γέννησης (εφόσον επιλέξετε να καταχωρήσετε αυτήν την πληροφορία)
 • πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής (όπως την μέθοδο πληρωμής που επιλέχθηκε, την ημερομηνία συναλλαγής και το ποσό αυτής)
 • πληροφορίες σχετικά με παραγγελίες
  Αν διατηρείτε λογαριασμό στην BARBADELI, επεξεργαζόμαστε επίσης προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στο πλαίσιο του ανωτέρω λογαριασμού όπως:
 • ιστορικών αγορών
 • wishlist

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα προσωπικά σας δεδομένα που κοινοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα, χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή σε εσάς των παραπάνω υπηρεσιών. Κατά συνέπεια αποδέκτες προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι αποθήκες και συνεργαζόμενες εταιρείες courier και στους λογιστές/ φορολογικούς μας συμβούλους.

Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζονται μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή εκ μέρους της κάθε συνεργαζόμενης υπηρεσίας της αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία γίνεται η διαβίβαση.

Μερικές από τις ανωτέρω εταιρείες ενδέχεται να έχουν αυτοτελές δικαίωμα ή υποχρέωση να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή ενεργούν οι ίδιες ως υπεύθυνες της αντίστοιχης επεξεργασίας.

Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκ μέρους της BARBADELI παροχή της υπηρεσίας που συνίσταται στη διαχείριση και την παράδοση της παραγγελίας σας.

Για πόσο διάστημα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάστημα 3 χρόνων από την τελευταία σας αγορά.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας αποστέλλουμε newletters και διαφημιστικές προσφορές μέσω e-mail και/ή τηλεφώνου. Για να κάνουμε καλύτερη την εμπειρία σας ως χρήση στο BARBADELI, θα σας παρέχουμε συναφείς με τα ενδιαφέροντά σας πληροφορίες, θα σας προτείνουμε προϊόντα, θα σας αποστέλλουμε υπενθυμίσεις σχετικά με τα προϊόντα που υπάρχουν στο καλάθι αγορών σας και προσφορές.

Τι είδους δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Θα επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες πληροφορίες προσωπικών δεδομένων

 • στοιχεία επικοινωνίας, όπως e-mail και τηλέφωνο
 • φύλο (σε περίπτωση που επιλέξετε να μας γνωστοποιήσετε αυτό το δεδομένο) Αν διατηρείτε λογαριασμό στην BARBADELI, θα επεξεργαζόμαστε επίσης προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στο πλαίσιο του ανωτέρω λογαριασμού όπως:
 • όνομα
 • διεύθυνση
 • ηλικία
 • ιστορικών αγορών
 • wishlist

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα προσωπικά σας δεδομένα που κοινοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα, χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή σε εσάς των παραπάνω υπηρεσιών. Κατά συνέπεια αποδέκτες προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι διαφημιστικά πρακτορεία και τεχνικοί πάροχοι διάδοσης μηνυμάτων εμπορικής προώθησης. Σε καμία περίπτωση δεν μεταβιβάζουμε, πουλάμε ή ανταλλάσουμε προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς εμπορικής προώθησης τρίτων προσώπων.

Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η εκ μέρους αγορά προϊόντων, ως προς τα προωθητικά e- mails που σας αποστέλλουμε, σε έννομο συμφέρον μας.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης σας:
Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, αποστέλλοντας e-mail στο info@barbadeli.gr , και το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Αν ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά, η BARBADELI δε θα είναι πλέον σε θέση να σας αποστέλλει διαφημιστικές προσφορές ή πληροφορίες στηριζόμενη στη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Ακολουθώντας τις οδηγίες που συνοδεύουν κάθε e-mail με προωθητικό περιεχόμενο
 • Αποστέλλοντας e-mail στο info@barbadeli.gr πόσο διάστημα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ BARBADELI

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριστούμε τον προσωπικό σας λογαριασμό και να σας προσφέρουμε μία πιο ευχάριστη εμπειρία χρήστη στην BARBADELI. Θα σας παρέχουμε ιστορικό και πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες, τις επιστροφές και σας επιτρέπουμε να διαχειρίζεστε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Θα σας παρέχουμε επίσης εύκολους τρόπους ώστε να διατηρείτε ακριβή και επίκαιρα τα στοιχεία σας, όπως για παράδειγμα τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Περαιτέρω θα σας επιτρέπουμε να αποθηκεύετε αντικείμενα στο καλάθι και στη wishlist σας.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;
Θα επεξεργαζόμαστε πάντα το e-mail σας και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει όταν εισέρχεστε στον λογαριασμό που έχετε στην BARBADELI.
Θα επεξεργαζόμαστε επίσης τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο και e-mail
 • διεύθυνση και τηλέφωνο (εφόσον επιλέξετε να καταχωρήσετε αυτές τις πληροφορίες)
 • ημερομηνία γέννησης (εφόσον επιλέξετε να καταχωρήσετε αυτήν την πληροφορία)
 • φύλο (εφόσον επιλέξετε να καταχωρήσετε αυτήν την πληροφορία) Θα επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα σε περίπτωση που προβείτε σε αγορά και/ή επιστροφή προϊόντων
 • ιστορικό παραγγελιών
 • ιστορικό επιστροφών

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποστέλλονται σε τρίτα πρόσωπα μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή των ανωτέρω αναφερόμενων υπηρεσιών και προς το σκοπό αυτό. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Στην περίπτωση αυτή εξασφαλίζουμε ότι υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ότι λαμβάνονται οι ενδεδειγμένες εγγυήσεις ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των δεδομένων σας.

Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αναφορικά με το λογαριασμό σας θεμελιώνεται στη συγκατάθεσή σας με τη δημιουργία του λογαριασμού. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης σας: Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, αποστέλλοντας e-mail στο info@barbadeli.gr. Στην περίπτωση αυτή θα προβούμε σε διαγραφή του λογαριασμού σας.

Για πόσο διάστημα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο έχετε ενεργό λογαριασμό. Διατηρείτε το δικαίωμα να καταργήσετε το λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή. Στην περίπτωση αυτή θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο αν η διατήρηση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία και/ή αν υφίσταται κάποια εκκρεμής διένεξη. Ο λογαριασμός σας θα πάψει να θεωρείται ενεργός αν δεν έχει έχετε κάνει καμία παραγγελία για 3 χρόνια. Εφόσον ο λογαριασμός σας καταστεί ανενεργός, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριστούμε ερωτήματα, παράπονα, απορίες, ζητήματα σχετικά με επιστροφές προϊόντων και θέματα τεχνικής υποστήριξης. Επίσης μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την παραγγελία σας.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που θέτετε στη διάθεσή σας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων κατηγοριών:

 • στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail και τηλέφωνο
 • πληροφορίες και ιστορικό πληρωμών
 • πληροφορίες σχετικά με παραγγελίες
 • στοιχεία λογαριασμού
 • κάθε είδους επικοινωνία σχετικά με το ζήτημα

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποστέλλονται σε τρίτα πρόσωπα, όπως εταιρείες κούριερ, εταιρείες που διαχειρίζονται τις επιστροφές προϊόντων και/ή αποθήκες, μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή των ανωτέρω αναφερόμενων υπηρεσιών και προς το σκοπό αυτό.

Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν έχει προηγηθεί η εκ μέρους σας παραγγελία προϊόντων στηρίζεται στη μεταξύ μας σύμβαση πώλησης, σε κάθε άλλη περίπτωση στηρίζεται σε έννομο συμφέρον μας.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάστημα 5 ετών από την οριστική διευθέτηση του αιτήματος, ερωτήματος, παραπόνου, απορίας ή άλλου ζητήματος.

 

LIVE CHAT

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στην ιστοσελίδα μας παρέχεται η δυνατότητα live chats. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή την δυνατότητα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας υποβάλετε με αυτόν τον τρόπο για την παροχή σε εσάς συμβουλών σχετικά με τα προϊόντα μας.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Θα επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

 • ονοματεπώνυμο
 • e-mail

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαχειρίζονται αποκλειστικά από το BARBADELI, μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή των ανωτέρω αναφερόμενων υπηρεσιών και προς το σκοπό αυτό.

Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν έχει προηγηθεί η εκ μέρους σας παραγγελία προϊόντων στηρίζεται στη μεταξύ μας σύμβαση πώλησης, σε κάθε άλλη περίπτωση στηρίζεται σε έννομο συμφέρον μας.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάστημα 3 ετών από την τελευταία επικοινωνία μας.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν συμμετέχετε σε online διαγωνισμούς. Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ταυτοποιήσουμε, να επιβεβαιώσουμε την ηλικία σας, να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το διαγωνισμό πριν και μετά από κάποιο event, καθώς και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που ανακηρυχθείτε νικητής και να για να σας παραδώσουμε το αντίστοιχο βραβείο.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Θα επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

 • στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail και τηλέφωνο
 • ηλικία
 • πληροφορίες που υποβάλατε στο διαγωνισμό

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποστέλλονται σε τρίτα πρόσωπα, όπως εταιρείες κούριερ για την παράδοση των επάθλων, και συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες αναλαμβάνουν για λογαριασμό μας την οργάνωση και τη διεξαγωγή των διαγωνισμών, μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή των ανωτέρω αναφερόμενων υπηρεσιών και προς το σκοπό αυτό.

Ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, η οποία λαμβάνεται όταν επιλέγετε να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό.

Το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας:

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την παραπάνω συγκατάθεσή σας, αποστέλλοντας e-mail στο info@barbadeli.gr . Στην περίπτωση αυτή όμως δε θα είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε τις παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με έννομες υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών – λογιστικών), δικαστικές αποφάσεις και διαταγές δικαστικών ή άλλων αρχών.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Θα επεξεργαζόμαστε ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

 • αριθμό παραγγελίας
 • ονοματεπώνυμο
 • ταχυδρομική διεύθυνση
 • ποσό συναλλαγής
 • ημερομηνία συναλλαγής

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους συνεργάτες μας, οι οποίοι μας βοηθούν στην εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεών μας, όπως οι λογιστές και οι φορολογικοί και οι νομικοί μας σύμβουλοι.

Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Η ανωτέρω επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις μας.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις ανωτέρω υποχρεώσεις μας.

Πρόληψη και αποτροπή κακής χρήσης και εγκλημάτων

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον εντοπισμό, την αποτροπή και την αντιμετώπιση περιπτώσεων κακής χρήσης των υπηρεσιών μας, καθώς και για την αποτροπή και την έρευνα περιπτώσεων απάτης και/ή άλλων εγκληματικών πράξεων.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Θα επεξεργαστούμε ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

 • στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail και τηλέφωνο
 • ιστορικό και πληροφορίες παραγγελιών
 • ιστορικό παραδόσεων και επιστροφών
 • πληροφορίες πληρωμών

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποστέλλονται σε τρίτα πρόσωπα μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών. Μπορεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ασφαλιστικές εταιρείες, νομικές αρχές και συμβούλους, ανακριτικές ή εισαγγελικές αρχές για τη διενέργεια ερευνών. Κάποιοι ή όλοι οι ανωτέρω αποδέκτες ενδέχεται να έχουν αυτοτελές δικαίωμα ή υποχρέωση να προβούν στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενεργώντας στην περίπτωση αυτή ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων προς το σκοπό αποτροπής της κατάχρησης των υπηρεσιών μας στηρίζεται στο έννομο συμφέρον μας.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να αποτρέψουμε και/ή να αναφέρουμε τελεσθείσες ή πιθανές απάτες και άλλα αδικήματα.

 

1. Εγγραφή στο Newsletter:
Η εγγραφή στο newsletter μας είναι προαιρετική και δεν επιβάλλεται ως υποχρεωτική διαδικασία για την πλοήγηση και τις αγορές σας στο e-shop μας. Οι χρήστες που επιθυμούν να λαμβάνουν το newsletter, παρέχουν μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιβεβαιώνουν την εγγραφή τους μέσω της ειδικής φόρμας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ενεργοποίηση του αιτήματoς.
2. Περιεχόμενο του Newsletter:
Μέσω του newsletter μας, θα λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές, εκπτώσεις, διαγωνισμούς και άλλες ανακοινώσεις που θεωρούμε ότι ενδιαφέρουν τους συνδρομητές μας. Το newsletter μας μπορεί επίσης να περιλαμβάνει προωθητικό περιεχόμενο που αφορά σε προϊόντα και υπηρεσίες του e-shop μας.
3. Αποστολή σε Εγγεγραμμένους και Μη Εγγεγραμμένους Χρήστες:
Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, θα λαμβάνετε τακτικά newsletters με πληροφορίες και προσφορές που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας και τις παραγγελίες σας, προτάσεις για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας.
Αν είστε μη εγγεγραμμένος χρήστης αλλά έχετε πραγματοποιήσει παραγγελία από το barbadeli.gr, ενδέχεται μελλοντικά να λάβετε περιοδικά newsletters με γενικές προσφορές και ενημερώσεις σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες μας.
4. Περιορισμός Ευθύνης:
Αν και καταβάλλουμε προσπάθειες για την ακρίβεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται μέσω του newsletter, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που ενδέχεται να προκύψει από την ακολούθηση των πληροφοριών αυτών.
5. Απεγγραφή από το Newsletter:
Οι χρήστες που έχουν εγγραφεί στο newsletter μας, (ή το έχουν λάβει ως μη εγγεγραμμένοι χρήστες όπως αναφέρεται πιο πάνω) έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν την εγγραφή τους ανά πάσα στιγμή. Η διαδικασία ακύρωσης γίνεται μέσω του συνδέσμου “Απεγγραφή” ή «Unsubscribe” που παρέχεται στο τέλος κάθε newsletter.
6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι ύψιστης σημασίας για εμάς. Εξασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για την αποστολή του newsletter θα χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό αυτόν και δεν θα διαμοιράζονται, πωλούνται ή μεταβιβάζονται σε τρίτους, εκτός αν έχει δοθεί συγκατάθεσή σας ή απαιτείται από το νόμο.
7. Αλλαγές στους Όρους:
Κατανοούμε ότι οι συνθήκες μπορεί να αλλάζουν, και ως εκ τούτου, διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρούμε τους όρους αποστολής newsletter. Οι ενημερωμένοι όροι θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας, και η συνέχιση της χρήσης του newsletter μας υποδηλώνει την αποδοχή των ενημερωμένων όρων.

Καλάθι αγορών
0
  0
  Το καλάθι σας
  Το καλάθι σας είναι άδειοΕπιστροφή στο κατάστημα

  Welcome back

  Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας!

  Block2.png
  Block1.png
  Tape-Stickers-Collection-11.png